building 1

 

           โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์การกุศล ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2464 โดยท่านฮัจยีการีม มะกูดี เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนหลายครั้ง เช่น โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม โรงเรียนมัธยมศิริศิลป์ โรงเรียนหนองจอกพิทยาพูล เป็นต้น โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้รับความอุปการะจากมูลนิธิมัสยิดอัล–ฮุดา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผลัดเปลี่ยนเข้ามาบริหารหลายชุด เมื่อกิจการก้าวหน้าจึงได้ขอตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือกิจการของทางโรงเรียน

 

building 4

 

       ในปี พ.ศ.2518 คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย นายอิมรอม มะกูดี เจ้าของโรงเรียน นายสง่า วังทอง ในฐานะผู้จัดการ และนายประสาน เดชะวิบูลย์ ครูใหญ่ ได้ดำเนินการโอนกิจการโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–7 ให้แก่กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิมัสยิดอัล–ฮุดาและสมาคาศิษย์เก่าฯ และกรุงเทพมหานครได้อนุมัติการรับโอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 ได้มีพิธีมอบเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2519 โดยนายถมยา ปิยะสิน ประธานมัสยิดอัล–ฮุดา และพ.อ.ปรีชา เอี่ยมอิทธิพล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์เป็นผู้มอบ นายธรรมนูญ เทียนเงิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยนั้นเป็นผู้รับมอบ มูลนิธิมัสยิดอัล–ฮุดาอนุญาตให้ใช้ที่ดินจำนวน 10 ไร่เป็นการถาวร ขณะโอนกิจการมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จำนวน 208 คน ครูจำนวน 14 คน ซึ่งกรุงเทพมหานครรับไว้เป็นครูจ้างชั่วคราว ต่อมาได้มีการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร

 

building 3

 

          ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้รับอนุมัติจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปัจจุบันโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 2,203 คน

 IMGP8752