ระเบียบบริการยืม-คืน
 
การยืมหนังสือ
วันจันทร์–วันพุธ เวลา 15.40-16.30 น.
นักเรียน ป.4-6  และ ม.1-3 สามารถ ยืมได้ 7 วัน:
ครั้งละ 2 เล่ม
สำหรับนักเรียนอนุบาล – ป.3 ยืมตะกร้า ในชั้นเรียนจำนวนเท่ากับจำนวนนักเรียน       
ในแต่ละห้องเรียน ครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแล
 
การคืนหนังสือ
วันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 15.40-16.30 น.
หมายเหตุ กรณีไม่คืนหนังสือภายในกำหนด ระบบจะไม่สามารถทำการยืม-คืนหนังสือในครั้งต่อไปได้

 

กิจกรรมเวลาพักกลางวัน 

วันจันทร์      กิจกรรมวาดภาพระบายสี

วันอังคาร     กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด
          
วันพุธ         กิจกรรมเชิดหุ่น
      
วันพฤหัสบดี   กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง
           
วันศุกร์        กิจกรรมชมวิดีทัศน์