โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561   ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของงานคือ เพื่อเทิดพระเกียรติ

พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ทั้งยังสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมประกอบด้วย

การแสดง SCI SHOW การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดแฟนซีจากวัสดุเหลือใช้

การประกวดแข่งขันในด้านวิทยาศาสตร์

 

90CUsQ.jpg

90CN48.jpg 90Czpz.jpg 90CBQR.jpg 90Cfr0.jpg 90Ckdu.jpg 90C3ZZ.jpg 90C9PI.jpg 90CTmP.jpg 90Cw9t.jpg 90C1be.jpg 90CKpl.jpg 90CcNk.jpg 90CgQv.jpg 90CirE.jpg 90Cx0N.jpg 90CQZV.jpg  90CqyS.jpg 90CE9n.jpg 90COjg.jpg 90CbvW.jpg 90ClN2.jpg 90CoU1.jpg 90CDry.jpg 90CP0D.jpg 90Csc9.jpg 90C2sJ.jpg 90CCyb.jpg 90C6Tf.jpg 90Cnja.jpg 90Crvq.jpg 90CHBz.jpg 90CVU8.jpg 90CX8R.jpg 90Cp70.jpg 90Cvcu.jpg 90CG2Z.jpg 90CJyI.jpg 90CeTP.jpg 90Cmlt.jpg