โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดพอเพียงขึ้น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพื่อฝึกทักษะทางความคิด ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก

ส่งเสริมกระบวนการทำงานอย่างมีระบบอันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพในอนาคตได้ดีขึ้น

9YNtNV.jpg

9Y4QzI.jpg 9Y4UxP.jpg 9Y4qnt.jpg 9Y4EWe.jpg 9Y4OKl.jpg 9Y4bPk.jpg 9Y4jev.jpg 9Y4o3E.jpg 9Y4DbN.jpg 9Y4AaV.jpg 9Y4s4Q.jpg 9Y42QS.jpg 9Y4Cnn.jpg 9Y4nZW.jpg 9Y4rP2.jpg 9Y48m1.jpg 9Y4V3y.jpg 9Y4XbD.jpg 9Y4ap9.jpg 9Y4v4J.jpg 9Y4GQb.jpg 9Y4Jrf.jpg 9Y4eda.jpg 9Y4mZq.jpg 9Y4ysz.jpg 9Y4Fm8.jpg 9Y4M9R.jpg 9YNWj0.jpg 9YNdpu.jpg 9YN7NZ.jpg 9YNSQI.jpg 9YNYrP.jpg 9YN40t.jpg 9YNNZe.jpg 9YNBsl.jpg 9YNfyk.jpg 9YNk9v.jpg 9YN3jE.jpg 9YN9vN.jpg  9YNwUQ.jpg 9YN18S.jpg 9YNZ0n.jpg 9YNccg.jpg 9YNg2W.jpg 9YNiy2.jpg 9YNxT1.jpg 9YNQjy.jpg 9YNUvD.jpg 9YN5B9.jpg 9YNEUJ.jpg 9YNO8b.jpg 9YNj7f.jpg 9YNlca.jpg 9YNo2q.jpg 9YNDFz.jpg 9YNPT8.jpg 9YNslR.jpg 9YN2G0.jpg 9YNuBu.jpg 9YN6qZ.jpg