โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม

เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม   โดยการปลูกจิตสำนึกของนักเรียน ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติ

เพื่อนำความรู้ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านระเบียบวินัย และความประพฤติ ของนักเรียน

และหลักการปฏิบัติตตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

 t54xRI.jpg

t54YL1.jpg t54SD2.jpg t544hy.jpg t54NED.jpg t54BX9.jpg t54hYJ.jpg t54kRb.jpg t5436f.jpg t549Ma.jpg t54t1q.jpg t54wAz.jpg t541L8.jpg t54ZkR.jpg t54cO0.jpg t54gXu.jpg t54RzZ.jpg  t54Q6P.jpg t54qWt.jpg t5451e.jpg t54EAl.jpg t54Oek.jpg t54jkv.jpg t54lOE.jpg t54oaN.jpg t54AzV.jpg