โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีหรือกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 2562 เวลา 08.30 -15.30 น.

ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรม

โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารและความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร และนักเรียนเป็นอย่างดี

กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันฟุตซอล ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รวมถึงการแข่งขันกรีฑาในระดับเดียวกัน การประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อันจะทำให้เติบโตขึ้นเป็นผู้มีสุขภาพดี รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย

ซึ่งจะทำให้สังคมในอนาคตมีความสงบสุขอย่างยั่งยืน

 

KoJhs1.jpg KoJfZ2.jpg KoJkmy.jpg KoJ99D.jpg KoJTj9.jpg KoJtpJ.jpg KoJ1Nb.jpg KoJKUf.jpg KoJZra.jpg KoJg0q.jpg KoJicz.jpg KoJRs8.jpg KoJxyR.jpg KoJUT0.jpg KoJqju.jpg KoJ5vZ.jpg KoJONI.jpg KoJbUP.jpg KoJj8t.jpg KoJo0e.jpg KoJDcl.jpg KoJA2k.jpg KoJPyv.jpg KoJ2TE.jpg KoJClN.jpg KoJuvV.jpg KoJrqS.jpg KoJ88n.jpg KoJV7g.jpg KoJXgW.jpg KoJa22.jpg KoJpF1.jpg KoJGTy.jpg KoJJlD.jpg KoJLG9.jpg KoJmBJ.jpg KoJyqb.jpg KoJFHf.jpg KoJM7a.jpg KoLWgq.jpg KoLdCz.jpg KoL0F8.jpg KoLStR.jpg KoLYo0.jpg KoLzGu.jpg KoLNfZ.jpg