วันที่ 1 มี.ค.2562 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดนิทรรศการวิชาการ"สหวิชารักษาสิ่งแวดล้อม"

ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะต่างๆของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

งานนิทรรศการครั้งนี้จัดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพและมีผลงาน

ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 KoMQiJ.jpg

KoIJoz.jpg KoIGtq.jpg KoILG8.jpg KoImfR.jpg KoIy50.jpg KoIFHu.jpg KoIMSZ.jpg KoMWgI.jpg KoMdCP.jpg KoM0It.jpg KoMSte.jpg KoMYol.jpg KoMzJk.jpg KoMNfv.jpg KoMB5E.jpg KoMfVN.jpg KoMkSV.jpg KoM3iQ.jpg KoM9uS.jpg KoMTIn.jpg KoMwwg.jpg KoM1DW.jpg KoMKJ2.jpg KoMch1.jpg KoMg5y.jpg KoMiVD.jpg KoMxY9.jpg  KoMUub.jpg KoMqMf.jpg KoMEwa.jpg KoMODq.jpg KoMbLz.jpg KoMlh8.jpg KoMoER.jpg KoMDX0.jpg KoMPYu.jpg KoMsRZ.jpg