โรงเรียนหนองจอกได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา นางดวงใจ สมานสินและคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมและตอบข้อซักถามต่างๆ

ซึ่งการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 นี้ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลและนโยบายของโรงเรียน

รูปแบบการเรียน กฎระเบียบ แนวประพฤติ ปฏิบัติที่เหมาะสม

 Kn3SIV.jpg

Kn3zwQ.jpg  Kn34DS.jpg Kn3NJn.jpg Kn3fhg.jpg Kn3hEW.jpg Kn3kV2.jpg Kn39Y1.jpg Kn3Tiy.jpg Kn3tuD.jpg Kn3wM9.jpg Kn3KwJ.jpg Kn3ZDb.jpg Kn3cLf.jpg Kn3iha.jpg Kn3REq.jpg Kn3xXz.jpg Kn3UY8.jpg Kn3qRR.jpg