โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ป.4-5

เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย.2562 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

เพื่อฝึกความอดทน ความสามัคคีและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

กิจกรรมประกอบด้วยฐานบุกเบิกผจญภัย การสังเกตและจำ ระเบียบแถว การเดินทางไกล

 Kn9Knv.jpg

Kn9Nd0.jpg Kn9znR.jpg Kn9BKu.jpg Kn9fPZ.jpg Kn9heI.jpg Kn933P.jpg Kn99bt.jpg Kn9Tae.jpg Kn9w4l.jpg Kn91Qk.jpg  Kn9cdE.jpg Kn9gZN.jpg Kn9iPV.jpg Kn9RmQ.jpg Kn9Q9S.jpg Kn9Ubn.jpg Kn9qpg.jpg Kn9ENW.jpg Kn9OQ2.jpg Kn9br1.jpg Kn9ldy.jpg Kn9oZD.jpg Kn9Ds9.jpg Kn9AmJ.jpg Kn9s9b.jpg Kn92jf.jpg Kn9Cpa.jpg Kn96Nq.jpg Kn9nUz.jpg Kn9rr8.jpg Kn9H0R.jpg