โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล

ลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 19-21 มิ.ย.2562

ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อฝึกความอดทน

ความสามัคคีและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

 

 KntREn.jpg

KntZDV.jpg KntcLQ.jpg KntikS.jpg  KntxXg.jpg KntUzW.jpg KntqR2.jpg KntEMy.jpg Kntb1D.jpg KntjA9.jpg KntlLJ.jpg KntDkb.jpg KntAOf.jpg Knt2zq.jpg KntCxz.jpg Kntu68.jpg KntnWR.jpg KntrK0.jpg Knt8Au.jpg KntHeZ.jpg KntXkI.jpg KntaOP.jpg Kntpat.jpg KntGze.jpg KntJxl.jpg KntLnk.jpg KntmWv.jpg KntyKE.jpg KntFPN.jpg KntIeV.jpg KnwW3Q.jpg KnwdbS.jpg Knw0an.jpg KnwS4g.jpg KnwYQW.jpg Knwzn2.jpg KnwNd1.jpg KnwBKy.jpg KnwfPD.jpg Knwhm9.jpg Knw33J.jpg Knw9bb.jpg KnwTpf.jpg Knww4a.jpg Knw1Qq.jpg KnwKrz.jpg Knwcd8.jpg