วันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โดยคณะครูโรงเรียนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

จากนั้นได้นำนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ในชุมชน

KncnJD.jpg

 Kncuw1.jpg

Knc6oy.jpg   Knc8h9.jpg KncH5J.jpg KncVVb.jpg KncaYf.jpg Kncpia.jpg Kncvuq.jpg KncGMz.jpg KncLw8.jpg KnceDR.jpg KncmL0.jpg KncFhu.jpg KncIEZ.jpg KncMVI.jpg KngdYP.jpg Kng0Rt.jpg Kng7ue.jpg KngSMl.jpg Kngz1k.jpg Kng4Dv.jpg