เนื่องจากวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกอย่างหนึ่งของชาติ และตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสาน

และอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้  การแสดงประกอบเพลง การท่องอาขยาน

 KnD3uR.jpg

KnoIS2.jpg KnoMi1.jpg KnDWCy.jpg KnDdID.jpg KnD7w9.jpg KnDSoJ.jpg KnDYJb.jpg KnD4hf.jpg KnDN5a.jpg KnDBVq.jpg KnDki8.jpg  KnD9M0.jpg KnDtwu.jpg KnDwDZ.jpg KnD1JI.jpg KnDZhP.jpg KnDcEt.jpg KnDgVe.jpg KnDRYl.jpg KnDxRk.jpg KnDQuv.jpg KnDUME.jpg KnD51N.jpg KnDEDV.jpg