เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยนางดวงใจ สมานสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมากิจกรรมประกอบด้วยการลงนามถวายพระพร การแสดงเทิดพระเกียรติ
การบำเพ็ญประโยชน์และร่วมขับร้องเพลง สดุดีมหาราชา 

 

 KnsBVn.jpg

KnPJJZ.jpg KnPefI.jpg KnPyVt.jpg KnPISe.jpg KnPMil.jpg KnsWuk.jpg KnsdIv.jpg Kns7wE.jpg KnsSDN.jpg KnsYJV.jpg Kns4hQ.jpg KnsNES.jpg  KnshYg.jpg Kns3u2.jpg Kns9M1.jpg Knstwy.jpg KnswDD.jpg Kns1L9.jpg KnsZhJ.jpg KnscEb.jpg KnsgXf.jpg KnsxRq.jpg KnsQ6z.jpg KnsUM8.jpg Kns51R.jpg KnsEA0.jpg KnsOLu.jpg KnsjkZ.jpg KnsoXP.jpg