ครูโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เข้ารับรางวัลแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2560 ประกอบด้วย

คุณครูสุวิมล สุขสิทธิ์ ครูลลินา หวังและ ครูมาเรียม ดาวประจักษ์ ครูสมสุขใจ เหลียวสิทธิกุล

ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับสถานศึกษาในเครือไทย-เทค

โดยการคัดเลือกจากทั่วประเทศ

8b9083a810292e3a7f6f3abb7eac275f.jpg

 891bf5548ec6cd1ee7443714a440379c.jpg

6adf0a2458cf4aedc432191f3b30e567.jpg

1dfa5306f4bdcf5c068719ce6483074d.jpg

c41fcbfbd0772aedf35837bead19c09f.jpg

2c27f67dd9ac65a813109e8729db566e.jpg

a5bffbdd9e863e6a52f49473077d2aa7.jpg

0f78b7a5eb54e071d53f4faf2989de82.jpg

08ee30e2327471d33cbea0036f2c7562.jpg

68a0bda5269329ed47b1915752cef897.jpg

319fd71c92452a98a14b6f9ac0808462.jpg

0d20148a0b4de153f86b9c1fbfe16af8.jpg

1f16d377519ef51d1ef2689682c06ef1.jpg

266e58f1d057f4f666499366a1860435.jpg

59b3e0b321bbb9a90034c0fdec0734a4.jpg

38f0a162d26ff8d4c7ca048be1cbc901.jpg

423e724a3ed178f3eb7fb295e58cbb50.jpg