วันที่ 10 พ.ค.2559 นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้มอบรางวัล 1 แสนครูดี

ให้กับคุณครูที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งมีครูโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ดังต่อไปนี้

1.ครูกนกวรรณ เจริญสุข

2.ครูจิตราภรณ์ บุญคูน

3.ครูนุรมา เกตุสุวรรณ

4.ครูเนตรนภา ประสิงห์

5.ครูมัลลิกา ต้นพุฒ

6.ครูวิทยา ช่วยชู

7.สุราษฎร์ สุจริยวงศ์

   ซึ่งคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2559

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและ เกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี"

คุรุสภาได้ประกาศผลการ คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบวิชาชีพ จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี’’
อ่านเพิ่ม เติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/article-76842-คุรุสภา-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ รางวัล-หนึ่งแสนครูดี-ประจำปี-2558.html
คุรุสภาได้ประกาศผลการ คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบวิชาชีพ จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี’’
อ่านเพิ่ม เติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/article-76842-คุรุสภา-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ รางวัล-หนึ่งแสนครูดี-ประจำปี-2558.html
คุรุสภาได้ประกาศผลการ คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบวิชาชีพ จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี’’
อ่านเพิ่ม เติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/article-76842-คุรุสภา-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ รางวัล-หนึ่งแสนครูดี-ประจำปี-2558.html