IMGP6714 resizeIMGP7210 resize

IMGP9695 resizeIMGP7341 resize

 

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม

     ก้าวล้ำเทคโนโลยี ดำเนินตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

๑.  จัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

๒.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ๑๒ ประการ แก่ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา

๓.  ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

๔.  ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

 

อัตลักษณ์   เรียนรู้ คู่วิถีอิสลาม

เอกลักษณ์  แต่งกายงาม ตามหลักศาสนา

ปรัชญา       การศึกษาสร้างปัญญา เสริมคุณค่าชีวิต

คติพจน์       ขยัน อดทน ตั้งใจ ใฝ่ดี

คำขวัญ       ความรู้ดี มีคุณธรรม