โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
5oxRfD.jpg

         
          โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  ตั้งอยู่ที่  ๓๑/๑  หมู่ ๙  ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  การศึกษาปฐมวัย ถึงระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์การกุศล ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๘  โดยต่วนฮัจยีการีม  มะกูดี  เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาหลายครั้ง เช่นโรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม โรงเรียนมัธยมศิริศิลป์  โรงเรียนหนองจอกพิทยาพูล เป็นต้น โรงเรียนได้รับความอุปการะจากมูลนิธิมัสยิดอัล-ฮุดา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผลัดเปลี่ยนเข้ามาบริหารหลายชุดเมื่อกิจการเจริญก้าวหน้า  จึงได้ขอตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  เพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือกิจกรรมของทางโรงเรียน5oxx59.jpg

          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘  คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วยนายอิมรอน  มะกูดี  เจ้าของโรงเรียน  นายสง่า  วังทอง  ในฐานะผู้จัดการ และนายประสาน  เตชะวิบูลย์  ครูใหญ่  ได้ดำเนินการโอนกิจการโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๗ ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิมัสยิดอัล-ฮุดา  และสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรุงเทพมหานครได้อนุมัติการรับโอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๙  

 

5oxQHJ.jpg
          โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๙  ได้มีพิธีมอบเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๑๙  โดยนายถมยา  ปิยะสิน  ประธานมูลนิธิมัสยิดอัล-ฮุดา และ พ.อ.ปรีชา  เอี่ยมอิทธิพล  นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์เป็นผู้มอบ นายธรรมนูญ  เทียนเงิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สมัยนั้นเป็นผู้รับมอบ มูลนิธิมัสยิดอัล-ฮุดา  อนุญาตในการใช้ที่ดินจำนวน  ๑๐ ไร่เป็นการถาวร  ขณะโอนกิจการมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ จำนวน  ๒๐๙  คน ครู ๑๔  คน ซึ่งกรุงเทพมหานครรับไว้เป็นครูอัตราจ้างไปพลางก่อน จนกว่าจะสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครได้5oxqSb.jpg