โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชวลิต สุตัญตั้งใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางบัวภา คำวัน
ครู คศ.2

นายเจนปกรณ์ แสวงธนกุล
ครู คศ.2

นางสาวโชษิตา จุสมใจ
ครู คศ.2

นางสาวชัชชญา เจียนมะเริง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0865642679

นายวรายุทธ รักตะวัต
ครู คศ.2

นายเฉลิมชัย แสงจันทร์นวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0861312125
อีเมล์ : fanrescuee@gmail.com

นางสาวธิกานดี ชลรัตนธรรม
ครู คศ.1

นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมวงษ์ มนต์มีศีล
ครูผู้ช่วย