โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพีรพัฒน์ นาโม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางขนิษฐา บุญรอดชู
ครู คศ.3

นางสมทรง จอดนอก
ครู คศ.3

นางปทุมมา ดือราแม
ครู คศ.3

นางสาวทาริกา โซ๊ะเฮ็ง
ครู คศ.2

นางรัตนา สตังดี
ครู คศ.2

นางปาริฉัตร บุญธรรม
ครู คศ.2

นายเกรียงศักดิ์ มะหะหมัด
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ท.จีรายุทธ จั่นคำ
ครู คศ.2

นายวราวุฒิ เด่นตี
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ เพิกอินทร์
ครู คศ.1

นางสาววีรญา บินอาวัง
ครู คศ.1

นางสาวน้ำฝน เพาะบุญ
ครูผู้ช่วย