โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปติมา นาคนาวา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางขนิษฐา สุไลมาน
ครู คศ.3

นายประหยัด จันทร์ซ้าย
ครู คศ.3

นางสาวสุภัค เจริญวงษ์
ครู คศ.2

นางมนทกานติ์ ปรียากร
ครู คศ.2

นางสาวอรญา พิมพ์สัมฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวณัฏฐา คงเอียด
ครู คศ.2

นางสาวรจนา สีสงคราม
ครู คศ.1

นางสาวรติพร โตหนองหว้า
ครู คศ.1

นางสาวนวพร กุลชนะจิระ
ครู คศ.1

นางสาวลีนา ศิลาบุตร
ครู คศ.1

นางสาววรรณ์วิดา ตีไชยรัมย์
ครูผู้ช่วย