โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวณัฏฐา คงเอียด
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ว่าที่ร้อยโท จีรายุทธ จั่นคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุริยา หริ่มเพ็ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเกรียงศักดิ์ มะหะหมัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรุ่งนภา อยู่สุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเกษรินทร์ พึ่งวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายเจนปกรณ์ แสวงธนกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวรติพร โตหนองหว้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายเฉลิมรัฐ โพธิ์นิ่งแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางบุษบา ศรีชำนิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายกฤษณะ โททัสสะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวณัฎฐนันธ์ ใสผุดผ่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวณิชากานต์ พลอยนิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8