โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนิติพงศ์ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุคธวา เชื้อเย็น
ครู คศ.3

นางสาวกัติยาลักณ์ พรมมงคล
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา อย่าลืมญาติ
ครู คศ.2

นางสาววไลรัตน์ ใจน้อม
ครู คศ.2

นางเพ็ญนิภา สิงโหพล
ครู คศ.2

นางบุษบา ศรีชำนิ
ครู คศ.2

นางสาวนริศรา ยามันซาบีดิน
ครู คศ.1

นางนุชรี เด่นตี
ครู คศ.1

นายมณฑล ศรีสงคราม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอนงค์ ศรีงามขำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งนภา อยู่สุข
ครูผู้ช่วย

นายมนตรี ก้อนเกื้อ
ครูผู้ช่วย