โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสมจิตร ประดิษฐสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนวพร กุลชนะจิระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวทาริกา โซ๊ะเฮ็ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนริศรา ยามันซาบีดิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุราษฎร์ สุจริยวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววไลรัตน์ ใจน้อม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายชวลิต สุตัญตั้งใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายเฉลียว ภาษี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางอาสรา กะดามัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

จ.ส.อ.ณัฐพงศ์ สละกูดิง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายณรงค์ชัช กันสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางธิกานดี ชลรัตนธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางธิดารัตน์ ม่วงปิ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8