โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายพรประสิทธิ์ แก้วประเสริฐ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวปติมา นาคนาวา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปุณณดา ยีมีเงาะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวฟัยรูซ อดุลย์ตยกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวทัศนี พุฒนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเปรมยุดา จินดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางนกกวรรณ เอี่ยมเสริม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวน้ำฝน เพาะบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุกัญญา อย่าลืมญาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5