โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสมสุขใจ เหลียวสิทธิกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมจิตร ประดิษฐสุวรรณ์
ครู คศ.3

นางสุวิมล สุขสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวปุณณดา ยีมีเงาะ
ครู คศ.2

นางสาวแสงทอง ทองด้วง
ครู คศ.2

นายกฤษณะ โททัสสะ
ครูผู้ช่วย