โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเนตรนภา โสรี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววรรณ์วิดา ตีไชยรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางบัวภา คำวัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายชัยพิชิต คงศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธิดาวรรณ เทพจินดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายมณฑล ศรีสงคราม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเบญจวรรณ เพิกอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอุษาวรรณ อุบลขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวชัชชญา เจียนมะเริง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายธนกร พัวพันธ์พงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5