โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพุทธิราลักษณ์ พุทธศรีเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวรจนา สีสงคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางนุรมา เกตุสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายเฉลิมชัย แสงจันทร์นวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางมนทกานติ์ ปรียากร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายมนตรี ก้อนเกื้อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายพิษณุ มากแพทย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายนิติพงศ์ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสโรชา โซ๊ะประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสมสุขใจ เหลียวสิทธิกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายพีรพัฒน์ นาโม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางรอยานา อิสายะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นายวรายุทธ รักตะวัต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8