โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเกษรินทร์ พึ่งวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเนตรนภา โสรี
ครู คศ.3

นางสาวประไพ ด้วงประภัศร์
ครู คศ.2

นางจีรณัทย์ กิจนัทธี
ครู คศ.2

นางนิรวัลย์ บุญเรือง
ครู คศ.2

นางสาวพุทธิราลักษณ์ พุทธศรีเมือง
ครู คศ.2

นางธิดารัตน์ ม่วงปิ่น
ครู คศ.2

นางสุกัญญา แก้วมณี
ครู คศ.2

นางนกกวรรณ เอี่ยมเสริม
ครู คศ.2

นายพิษณุ มากแพทย์
ครู คศ.2

นางสาวปรียา บุญเพ็ง
ครู คศ.1

นายณัฐพงษ์ โนรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอนงค์ บุญแต่ง
ครูผู้ช่วย