โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสมทรง จอดนอก
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางขนิษฐา สุไลมาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวลีนา ศิลาบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางรัตนา สตังดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจิตราภรณ์ บุญคูณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางปาริฉัตร บุญธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายณัฐพงษ์ โนรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางจีรณัทย์ กิจนัทธี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวอรอนงค์ ศรีงามขำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวจิราวรรณ พันนนท์
ครูผู้ช่วย