โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทัศนาวรรณ ก่อบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเฉลียว ภาษี
ครู คศ.2

นายสุริยา อันทะมะโน
ครู คศ.2

นางรอยานา อิสายะ
ครู คศ.2

นางสาวจิตราภรณ์ บุญคูณ
ครู คศ.2

นายพรประสิทธิ์ แก้วประเสริฐ
ครู คศ.2

นางสาวทัศนี พุฒนอก
ครู คศ.2

นางสาวแสงทอง ทองด้วง
ครู คศ.2

นายณรงค์ชัช กันสุข
ครู คศ.2

นางจิตรลดา วันยาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุริยา หริ่มเพ็ง
ครู คศ.2

นางนุรมา เกตุสุวรรณ
ครู คศ.2

จ.ส.อ.ณัฐพงศ์ สละกูดิง
ครู คศ.1

นางสาวณัฎฐนันท์ ใสผุดผ่อง
ครู คศ.1

นายชัยพิชิต คงศรี
ครูผู้ช่วย