โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางปัทมา บินโมหมัด
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางพิชชาภา ชัยกิตติพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววรรณรัตน์ มะแอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวนุชจรี ลีอ่ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางลลินา หวังและ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางรสรินทร์ หวังผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสุดใจ ยูฮันเงาะ
พี่เลี้ยง ส 2

นางสาวสิรินทิพย์ เจริญสุข
พี่เลี้ยง ส 2

นางอุษณีย์ สอาด
พี่เลี้ยง ส 2

นางนิรัญญา มีมูซอ
พี่เลี้ยง ส 1

นางสาวจีราภรณ์ วันทาพงษ์
พี่เลี้ยง ส 1

นางมนัญญา มีมูซอ
พี่เลี้ยง ส 1