โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอรญา พิมพ์สัมฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาววีรญา บินอาวัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปรียา บุญเพ็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางปทุมมา ดือราแม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายนัฐวัฒน์ บุปผาทาโน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสมร ภู่คล้าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนิรวัลย์ บุญเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกัติยาลักณ์ พรมมงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5