โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายประหยัด จันทร์ซ้าย
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเพ็ญนิภา สิงโหพล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุวิมล สุขสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวราวุฒิ เด่นตี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายสุริยา อันทะมะโน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสุกัญญา แก้วมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางโชษิตา จุสมใจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายสาริศ มีมูซอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5