โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวแสงทอง ทองด้วง
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางจิตรดา วันยาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวประไพ ด้วงประภัศร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสมวงษ์ มนต์มีศีล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุคธวา เชื้อเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวทัศนาวรรณ ก่อบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุภัค เจริญวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางขนิษฐา บุญรอดชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางนุชรี เด่นตี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5