โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กิจกรรมแนะแนว

นางอาสรา กะดามัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นางสาวธิดาวรรณ เทพจินดา
ครู คศ.2