โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ภาพกิจกรรม
นำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
         คณะที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ลงพื้นที่สนทนากลุ่มสภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นเลิศและโดดเด่น  ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษา  โดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 
       โดยมีนางดวงใจ สมานสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

 
HLuF58.md.jpg HLuyhz.md.jpg HLuIVR.md.jpg HL6WY0.md.jpg HL6diu.md.jpg HL60uZ.md.jpg HL67II.md.jpg HL6YwP.md.jpg HL6zDt.md.jpg HL64Je.md.jpg
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2565,15:21   อ่าน 153 ครั้ง