โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ภาพกิจกรรม
การประชุมสรุปผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี
30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  ภายใต้การนำของนางดวงใจ  สมานสิน ผู้บริหารสถานศึกษาฯ เข้าร่วมดำเนินการประชุมปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี  จัดโดย
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด 
 
 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิด  และมีนางสาวรวิพร ยันตพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด กล่าวรายงาน 
 
การประชุมปฏิบัติในครั้งนี้เป็นการสรุปผลการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุม  ยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในปีต่อไป และส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายยุว กาชาดให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ในวันแรกเป็นการนำเสนอสรุปผลการประเมินผลการจัดงาน โดยฝ่ายประเมินผล (สำนักงานศึกษาธิการภาค 2) 
และผู้แทนแต่ละกิจกรรมได้
สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เรียงลำดับดังนี้
1. กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด โดยโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
2. กิจกรรมสุขภาพ โดยโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
3. กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี โดยโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
4. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
5. กิจกรรมพิเศษยุวกาชาด โดยโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
6. กิจกรรมพิธีสงฆ์ โดยโรงเรียนวัดคู่สร้าง
7. ฝ่ายเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และกลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สป. (เพจศธ.360 องศา)
และใน
วันที่สองของการประชุม (30 พฤษภาคม 2565) ได้ประชุมกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นและนำเสนอในการกำหนดแนวทางการจัดงานฯในปีต่อไปให้มีความทันสมัยและการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศึกษาธิการภาค 1 (นายศัจธร วัฒนะมงคล) ให้ข้อเสนอแนะการทำงานด้งกล่าว
และ
1 มิถุนายน  2565  วันสุดท้ายของการประชุม
 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและบุคลากรเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการจัดงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี บรรลุตามวัตถุประสงค์HL6yPS.md.jpg HL6Fen.md.jpg HL6M3g.md.jpg HLnWbW.md.jpg HLnda2.md.jpg HLn741.md.jpg HLnSxy.md.jpg HLnYnD.md.jpg HLn4d9.md.jpg HLnNKJ.md.jpg HLnBPb.md.jpg HLnfmf.md.jpg
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2565,15:31   อ่าน 301 ครั้ง